Husorden

Indmeldelsesgebyrer, leje og kontingent

Ved optagelse som nyt medlem betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,00 til H/F Bredely. Derudover betales et engangsbeløb på kr. 1.400,00 til fælleshuset.

Sammen med betalingen af lejen opkræves et kontingent til haveforeningen. Kontingentet størrelse fastsættes til enhver tid af bestyrelsen efter foreningens behov.

Leje og kontingent indbetales halvårligt til foreningens kasserer og forfalder til betaling hver marts og  september i forbindelse med vores fællespligt, der udsendes mail om betalingsoplysninger i februar måned.

Henstand kan imødekommes i tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller anden særlig årsag. Begæring herom fremsættes overfor bestyrelsen.

Fremleje af haven er ikke tilladt.

Bygninger

Bygninger må kun opføres på et af bestyrelsen godkendt sted i haven og må ikke benyttes til fast beboelse. Husene skal have et sømmeligt udseende og må ikke være større end 20 m2 i grundareal og 3 m til tagryg.

Drivhuse må ikke overstige 10 m2 i grundareal og 2 m i højden.

Almindelige ordensregler

Det påhviler et hvert medlem at holde god orden på og udenfor sit jordstykke. I mellem haverne må kun plantes hæk, der har en højde af 150 cm. Ved større højde, skal der være enighed mellem de 2 haveejere. Æbleespaliere må være 225 cm i nyklippet tilstand. Højde på hæk mod gangstien må max være 130 cm. Pigtråd må ikke anvendes. Låger skal opsættes og kunne åbnes indad. Der må ikke henkastes affald udenfor foreningens område. Det er et hvert medlems pligt at renholde sit jordstykke, således at naboerne ikke forulempes. Der må ikke holdes fjerkræ i haverne.

I følge brandvedtægterne er det strengt forbudt at afbrænde i haverne.

Fra 1. maj til 1. oktober er det forbudt at bruge motoriseret værktøj søndag efter kl. 12.00.

Dæmp Deres radio af hensyn til naboerne.

Cykling og knallertkørsel på gangene er forbudt.

Pligtarbejde

Ifølge kontrakten med Lyngby-Taarbæk kommune påhviler det medlemmerne i fællesskab at sørge for, at det fælles areal i haveområdet altid er i pæn og ordentlig stand. Alle foreningens medlemmer er pligtige til, efter bestyrelsens retningslinjer, i fællesskab og efter tur, at udføre pligtarbejde på fællesområdet.

Almindeligt pligtarbejde udføres på skift i hold af 4 haver sammen i weekenderne i havesæsonen. Datoerne meldes ud af bestyrelsen ved sæsonens begyndelse.

Almindeligt pligtarbejde udføres i tiden fra fredag kl. 8.00 og være afsluttet søndag kl. 12.00.

Medlemmerne kan indenfor dette tidsrum indbyrdes aftale hvornår arbejdet udføres og hvorledes de fordeler arbejdet mellem sig.

For udeblivelse fra almindeligt pligtarbejde uden aftale, betales en bøde på kr. 500,00. Bøden kan reguleres af den til enhver tid siddende bestyrelse. Hvis et medlem gentagne gange udebliverfordobles beløbet. Ved udeblivelse fra fælles pligtarbejde, betales en bøde på kr. 500,00. Man kan dog slippe for bøden, hvis der foreligger en gyldig grund, såsom sygdom eller lign., dog kan bestyrelsen gemme et stykke arbejde til dem der udebliver, selv om der er betalt bøde. Bødens størrelsen vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Almindeligt pligtarbejde omfatter:

  • Det store bed langs med skoven renses for ukrudt.
  • Plænen ved det gamle fælleshus slås og rives.
  • Gangareal ved cykelskur ved have nr. 6 til og med arealet hvor der engang var kompostbunke det er ned til have 25, renses for ukrudt og rives.
  • Areal ved det nye fælleshus, plænen slås og rives, fliserne fejes, arealet rundt om huset renses og rives. Bedet mod Bredebovej renses for ukrudt.

Bestyrelsen indkalder til fælles pligtarbejde ved sæsonens begyndelse og afslutning.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år den sidste søndag i august måned.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre forslagsstiller alene eller 5

medlemmer begærer/ønsker skriftlig afstemning.

Foruden de i vedtægterne beskrevne punkter indeholder dagsordenen et fast punkt om:

  • Havehold

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde med tilsyn, henvendelser til de enkelte medlemmer og henstillinger om forhold vedrørende vedligeholdelse ect. fordeles blandt bestyrelsens medlemmer efter indbyrdes aftale. Enhver sådan henvendelse fra et bestyrelsesmedlem skal af medlemmerne betragtes og respekteres som en henvendelse fra den samlede bestyrelse.

Formanden er bemyndiget til, efter samråd med bestyrelsen, at indgå aftaler på bestyrelsens vegne. Næstformanden varetager efter aftale med formanden dennes forpligtigelser under dennes fravær.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte denne finder det påkrævet, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer, overfor formanden, fremsætter begæring herom. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en sekretær, der fører protokol over såvel bestyrelsens møder som over generalforsamlingen. Protokollen skal tilføres oplysninger om de sager der behandles, de beslutninger der træffes og de valg der finder sted.

Regnskab

Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer, hvis valgperiode udløber skiftevis hvert 2. år.

Formanden kan, uden bestyrelsens godkendelse, disponere over max kr. 3.000,00.

Eksklusion

Vedtægterne og husordenen er ubetinget gældende for foreningens medlemmer. Et medlem der overtræder vedtægterne, reglerne i husordenen eller bestemmelser i øvrigt, som er godkendt af foreningens organer, kan af bestyrelsen ekskluderes. Dog skal der på førstkommende generalforsamling orienteres om årsagen.