Vedtægter

Vedtægter af 2. maj 2021 for Haveforeningen Bredely.

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse.
1.1 Foreningens navn er Haveforeningen “Bredely”.
Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.
1.2 Foreningen er stiftet 1. oktober 1938.
§ 2. Formål og virke
2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. 6EGLundtofte by, Lundtofte i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til
grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Nordøstsjælland og Kolonihaveforbundet.
2.2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
2.3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet. Dette medfører en forpligtelse til at følge Kolonihaveforbundets regler samt beslutninger truffet af
Kolonihaveforbundets kompetente organer.
§ 3. Definitioner
Som medlem af foreningen anses den eller de personer (herunder medlejere), som har skrevet under på en lejekontrakt.
§ 4. Medlemmer
4.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.
4.2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen.
Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
Det kræves, at lejer har bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune for at kunne leje en kolonihave, hvorfor medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.
4.3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.
4.4. Medlemskabet og lejeretten er personligt, derfor kan haven ikke lejes ud til anden part uden for foreningen. Hvis en lejer udlejer til anden part, medfører det bortvisning af anden part og kan medføre at lejemålet ophæves.
4.5. Et medlem kan kun leje en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.
4.6. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4 punkt 7, 8 og 9. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig.
4.7. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en
myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende
lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
4.8. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med
hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet
sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.
4.9. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på
tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
4.10. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.
4.11. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.
4.12. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale
haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken
stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2.
Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.

§ 5. Hæftelse
Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser.

§ 6. Leje og andre pligtige pengeydelser
6.1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
6.2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
6.3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bøde for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra
fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtigt til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet
6.4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

§ 7. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede
7.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
Ordensbestemmelserne fremgår af Foreningen Bredelys Ordensreglement.
7.2. Generalforsamlingen fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bøde om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er
tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet
§ 8. Ophævelse/opsigelse af lejemål
8.1. Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til reglerne i lejekontrakten mellem lejer og foreningen.
8.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage
efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse.
Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen
ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.
8.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.
8.4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og til overnatning er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området.
8.5. Når bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.
8.6. Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo.
Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.
8.7. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter jf. Lejekontrakten, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er
dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.
Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber.
Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinjer.
8.8. Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken. Dette gælder også, hvis ingen fra ventelisten ønsker at købe huset.
8.9. Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7, pkt. 8, kan medlemmet uden yderligere varsel
udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med
de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.
Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.
Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.
Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne
er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
8.10. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.
Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.
8.11. Afgår et medlem ved døden, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1ste i en måned.
Dog gælder, – at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette,
– at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet,
– at myndige slægtninge i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det. Overdragelsen forudsætter, at der foretages værdiansættelse af bebyggelsen efter de af
Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler. Huset skal dermed lovliggøres i henhold til Lejekontrakten § 8.
– at ved uskiftet bo, skal der foretages en vurdering af huset.
Bestyrelsen skal påse, at de ovenfor anførte betingelser er opfyldt.
8.12. Hvis leje af havelodden og ejerskab af huset overdrages til eksisterende medejer, skal der ikke ske en vurdering af huset.
§ 9. Fællesarbejde
9.1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde
9.2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bøde fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes
som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 10. Generalforsamling
10.1. Foreningens generalforsamling er øverste myndighed i egne interne forhold under ansvar over for regler og bestemmelser pålagt udefra, herunder vedtagelser i kreds- og forbundsregi.
10.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning.
3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
4) Indkomne forslag.
5) Godkendelse af budget.

6) Valg af formand/kasserer.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8) Valg af revisorer og suppleanter.
9) Fastsættelse af kontingent.
10.3. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel.
10.4. Forslag, der ønskes behandlet på ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkommende forslag skal udsendes til medlemmerne senest 30 dage før generalforsamlingen sammen med indkaldelsen. Behandling af forslag forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse. Ved ændringer af forslag kan der stemmes om ændringsforslag.
10.5. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever.
10.6. Hvert havelod har en stemme.
10.7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
10.8. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Skal der stemmes om forslag til:
• Vedtægtsændring
• Optagelse af kollektive lån
• Ekstraordinære indskud
• Haveforeningens opløsning
kræver det dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.
10.9. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling
11.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
11.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 33,3% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
11.3. Bestyrelsen er i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Generalforsamlingen skal afholdes tidligst 1
og senest 3 uger efter indkaldelsen.
11.4. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De
hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
11.5. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i § 10.5 – 10.9 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 12. Bestyrelsen
12.1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet,
som er forhindret i at være til stede ved generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
12.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.
Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i ulige og lige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 1 i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.
12.3. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
12.4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod, med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.
12.5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.
Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
12.6. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.
12.7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
12.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
12.9. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.
12.10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
12.11. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen.
12.12 Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
– en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
– en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
– en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
– en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand
– en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.
§ 13. Tavshedspligt
Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for foreningen.
§ 14. Tegningsret
I økonomiske forhold tegnes foreningen udadtil af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut. Kassereren bemyndiges af bestyrelsen til at hæve midler og betale regninger til foreningens daglige drift fra foreningens driftskonto i pengeinstituttet.
I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse

§ 15. Regnskab og revision
15.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan
bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.
15.2. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.
Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
15.3. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.
§ 16. Foreningens opløsning
16.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste
forenings medlemmer.
16.2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
16.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.