Referater

Referat af Ordinær Genetalforsamling 14 maj 2023

 

Referat Ordinær GF Bredely 06092020

Ekstraordinær GF 30 juni 2019 underskrevet

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Referat generalforsamling Bredely 2018

Ordinær generalforsamling mandag 29. maj 2017

Fremmøde fra 31 haver.

Følgende var fraværende: Have 2, Have 5, Have 12, Have 30, Have 37

Konst. formand Anette bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter vi gik over til dagsordenen.

 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Carsten Christiansen fra NOK, som blev valgt og takkede for valget, og erklærede generalforsamlingen indkaldt rettidigt. Have 11, spurgte hvor lang tid der var sat af til mødet? Der stræbes efter at slutte senest kl. 22, hvilket viste sig at holde stik.

 1. Valg af stemmetæller

Anne-Mette fra have  23 og Kirsten fra have 11 meldte sig og blev valgt.

 1. Godkendelse af referat fra sidste år:

Referatet blev godkendt med følgende kommentarer:

Have 27 gjorde opmærksom på, at hun ikke var på valg som revisor sidste år. Have 9: vedr. punkt 7, ifgl. Vedtægterne er det GF der fastsætter gebyrer, Dorthe svarer at gebyr ved salg fastsættes af bestyrelsen.

Have 8: Mener ikke at regnskabet blev godkendt. Afvist af dirigent.

 1. Formandens beretning

Siden sidste generalforsamling har vi fået nye medlemmer, nemlig Anne-Mette i have 19 og i have 28 er det Nina og Morten.
Vi ønsker jer tillykke med jeres nye haver. Hjertelig velkommen til Bredely. Vi håber I falder godt til og får glæde af jeres have.
Aktuelt har vi have 21 og have 22 til salg.

Siden sidste generalforsamling har Dorthe og jeg deltaget i Nordøstsjællandskredsens SU møder og repræsentantskabsmøde. Jeg kan oplyse, at Bredely i øjeblikket har hele to medlemmer i kredsbestyrelsen, idet både Dorthe og jeg har en plads.
Fra kredsen kan jeg fortælle at der fortsat arbejdes på at sikre en bebyggelsesgrad på 10% af grundens størrelse. Sammen med Forbundet har kredsbestyrelsens ledelse været til møde med Lyngby-Taarbæk kommune. Kommunen har bedt Forbundet udarbejde et forslag til en kommende revurdering af lejekontrakten. Det er bestemt et skridt i den rigtige retning.
Ellers har temaet på de seneste SU møder været en grundig gennemgang af vurderingssystemet. Det har været både informativt og lærerigt.

Et andet tema på seneste SU møde var de mange indbrud, der har plaget alle haveforeningerne i vores kreds. Umiddelbart derefter havde vi desværre også indbrud her i Bredely. Mange huse på havegang 1 og 2 havde ubudne gæster. Som jeg har forstået det var det ikke det store udbytte tyvene fik ud af det, men ødelæggelserne på vores huse er da irriterende. Efterfølgende viste det sig at lågen til havegang 1 var blevet brudt op. Den er blevet repareret igen.
På Kr. Himmelfartsdag blev politiet igen kontaktet. Nogle beboere i Mølleåparken havde observeret fremmedsproget mennesker på havegang 3 om aftenen inden det blev mørkt. Vi ved ikke hvad de gjorde på gangen eller om de havde til hensigt at komme tilbage, men vi må opfordre til at havelågerne holdes aflåst. Havelågerne kan ikke forhindre indbrud, men måske at tyvene ikke kan få så meget med ud.

Vurderingerne var også temaet på det møde vi afholdt i november sidste år, hvor jurist Thomas Hermann Lang fra Forbundet deltog. Thomas lovede at udarbejde et dokument til os på baggrund af det vi talte om den aften.  Det har jeg netop modtaget for 10 dage siden. Jeg lægger en stak kopier af dem på disken.

I august sidste år prøvede vi  for første gang det nye koncept for afholdelse af den årlige præmiefest. Det var en rigtig god oplevelse. Det nye koncept betyder, at præmiefesten nu går på skift mellem forskellige haveforeninger. I sommer blev præmiefesten afholdt i H/F Solvang. Det var en god og hyggelig dag med dejligt vejr. Man behøver ikke at skulle have en præmie for at deltage. I skulle prøve det!

Det har også været et svært år! Der har været en tydelig stemning af mistillid til bestyrelsens arbejde. Til trods for at vi er en lille haveforening bliver der alligevel brugt en del tid på bestyrelsesarbejde. Det gør vi gerne, det er derfor vi er der. Men kritik, mistillid og skæld ud medfører at motivationen og glæden forsvinder. Nogle bestyrelsesmedlemmer har mistet lysten til at gå i deres haver og har haft ondt i maven. Når man har det sådan laver man flere fejl og kritikken stiger. Det er en dårlig spiral. Vi har jo meldt os ind i bestyrelsen for at gøre noget godt for Bredely
Det betyder desværre at jeg er den eneste fra den nuværende bestyrelse der ønsker at fortsætte.
Lis, Steffen og Annie – jeg er ked af at I stopper, men jeg respekterer jeres valg.
Lis, det tog et år at få papirerne på plads med banken, men da det kom på plads fik du styr på vores økonomi og fik skabt dig et godt overblik, så vi i dag kan præsentere et budget.
Steffen, du har et fantastisk overblik og er vældig arbejdsom. Regler er til for at blive overholdt. Et problem er til for at blive løst – og du skal nok finde en løsning.
Annie, det er svært at være helt ny og blive kastet ind i opgaverne. Du sagde ja til at være suppleant, men kort tid efter måtte du sætte dig på sekretærposten. Det har ikke været helt nemt at finde ud af alt hvad den post indebærer, men du er vokset med opgaven.
I skal alle tre have tusinde tak for jeres indsats.

Det blev også året hvor Dorthe valgte at forlade sin mangeårige formandspost. Det skal ikke være nogen hemmelighed at det er en beslutning jeg er rigtig ked af. Ingen har som du ofret sig selv og sin tid, som du har gjort det. Du har stået til rådighed på alle tænkelige og utænkelige tidspunkter. Du har et kæmpe overblik og husker de mindste detaljer, som alle vi andre har glemt. Du har været et kæmpe aktiv for Bredely. Personligt skylder jeg dig en kæmpe tak for alt det du har lært mig
Jeg ved, at du har frabedt dig en gave fra os, men jeg håber du vil modtage denne buket, som en beskeden tak for din helt enorme indsats genne årene. Tusinde tak, Dorthe!

Hermed overdrager jeg beretningen til generalforsamlingen.

Have 11: Hvorfor går bestyrelsen af? Have 9: Er der samarbejdsproblemer?

Iflg. Carsten har de afgående bestyrelsesmedlemmer ikke pligt til at fortælle, hvorfor de går af. Dette bakker Have 3 op om. Have 14 oplyste, at der ikke var samarbejdsvanskeligheder.

Have 9: Hvordan kommer man i kredsen? Dette spørgsmål hører til under eventuelt.

Have 11: Hvad sker der med aftalen med kommunen? Besvares ved indkomne forslag.

Beretningen tages til efterretning.

 1. Årsregnskab:

Udviser et overskud på ca. 15.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag:

Bestyrelsen trak sit forslag til ændring af husorden, da det er op til den nye bestyrelse at beslutte om forslaget skal stilles. Fra GF kom der forslag om at afvente kommunens afgørelse.. Forslag udskudt med 29 stemmer for.

Forslag fra Have 9 om afstemning ved fuldmagt i dag:

8 stemte JA Forslag forkastet.

Forslag fra have 8 om Indkøb af ukrudtsbrænder:

1 stemte JA. Forslag forkastet.

Forslag fra have 8 om indkøb af højtryksrenser:

1 stemte JA. Forslag forkastet.

Forslag fra have 8 om opsætning af højt vandarmatur på det ene toilet:

22 stemte JA. Forslag vedtaget. Bestyrelsen arbejder videre med det.

 1. Godkendelse af budget:

Budget godkendt.

 1. Valg til formand:

Have 4 gjorde opmærksom på, at kasserer og formand ikke kan vælges på samme generalforsamling. Kassereren vælges for 1 år i år i dag.

Valg af formand:

Pia have 10 fik 10 stemmer og Dorthe have 32 fik 19 stemmer. 2 blanke. Dorthe blev valgt til formand for 2 år.

Valg af kasserer:

Pia have 10 blev valgt for 1 år.

 1. Valg til bestyrelse:

Olfert have 33 valgt for 1 år

Birthe have 9 valgt for 1 år.

Valg af revisorer:

Bent have 5 valgt for 2 år og Anne have 27valgt for 1 år.

Valg af suppleanter:

Helle have 3 valgt for 1 år og Karina have 1 valgt for 1 år.

Festudvalget består fortsat af Søren, Have 16, Kirsten, Have 6 og Lillian, Have 25.

Udlejning af fælleshus er stadig Søren, Have 16.

 1. Haveforhold:

 For nylig havde vi container. Til fællespligt var det containeren til haveaffald.  Senest var det så den til ”småt brandbart”. Vi gjorde os umage med at sætte skilte på containeren – til ”småt brandbart” stod der. Oven i købet var vi så heldige at Søren Lykke tilbød at indsamle maling og jern, så der blev så to bunker til de ting. Så hvorfor er der alligevel nogen der placerer en sten eller beton parasol fod med et jernbeslag i containeren?
Når det er sagt blev det også observeret at der kom beboere fra Mølleåparken med deres affald.
Jeg foreslår, at vi får talt om hvad vi vil ofre på de containere, hvordan de skal bruges og hvordan vi sikre hvem der bruger dem. Eller om vi bare må acceptere disse vilkår?

Vores afløb blev spulet af et kloakfirma i lørdags. Noget tyder på at det skal gøre ca. hvert halve år. Det kunne man arbejde på at få lavet en aftale med kommunen om. Men det kan konstateres at der bruges alt for meget papir i forhold til mængden af vand. Have 4 forklarede, at det skyldes forkert hældning på kloakrør, ved bygning af fælleshus, p.g.a. rødderne fra de store træer.

 Have 4 forslog, at vi kom med i kommunens storskraldsordning. Det er tidligere afslået af kommunen, da vi ikke kun er 1 parcel. Vi prøver at forhøre igen.

 1. Eventuelt:

Have 24: Kan vi så græs på stien ved det gamle fælleshus? Det skal op på generalforsamling som et forslag. Have 23: Kan man” komme til” at tabe græsfrø, så vi ikke skal vente et år?

Have 9: Hvad vil blive kredsens forslag til kommunen ang. bebyggelsesgrad? Carsten: Det vil være et forslag, der dækker alle kolonihaver i kommunen. Måske skal ” sammen med bestye4lsen.

Have 9: Hvad er det for en lejeaftale, der omtales i vedtægterne. Det er kredsens aftale med kommunen på vegne af H/F.

Have 1: Lågen til affaldscontainer er ofte ulåst. Søren, Have 16 låser hver aften. Den dag den tømmes, skal der være åbent. Søren sørger for at lågen er åben hver tirsdag aften. Forslag til bestyrelsen fra Have 6: Kan containerne evt. køres ud tirsdag aften så der kan forblive låst?

nybyggere” sende ansøgningen til kredsen til godkendelse, i stedet for til bestyrelsen. Der vil komme et udkast.

Have 9: Hvordan kommer man i kredsen og til repræsentantskabsmøder? Til kredsbestyrelsen vælges man på repræsentantskabsmødet, som man kan deltage i hvis man er medlem af haveforeningens bestyrelse. Hvert år kan et havemedlem deltage

________________________

Sekretær Annie Smith

_________________________

Dirigent Carsten Christiansen

________________________

Konst. formand Anette Theis_

2016 Referat – GF underskrevet

Ordinær generalforsamling søndag d. 3. maj 2015.

 

Fremmøde fra 31 haver.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen.

 

Ad. 1. Valg af dirigent.

           Bestyrelsen foreslår Karsten Christ


iansen fra K F østkreds, som takkede for valget, og erklærede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Ad. 2. Valg af stemmetællere.

           Nina Gibson og Susanne Thomsen.

Ad. 3. Godkendelse af referat.

           Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 4. Formandens beretning.

           Vi har siden sidste generalforsamling mistet et havemedlem Mogens have nr. 27, jeg vil derfor bede om at vi holder et minuts stilhed. Æret være hans minde. Vi har desværre også haft ubudne gæster natten til tirsdag d. 7 april, hvor de har lavet indbrud hos Lone have 17 som bla. fik stjålet dyner og puder og håndklæder, div. sommertøj, fjernbetjening til tv, barnebarnets legetøjsbiler. Anette og Søren i have 16 fik stjålet nogle poser med ukendt indhold, øl og sodavand, børnetøj og andre småeffekter, og Kristian have 14 blev bestjålet to poser med affald. Politiet blev underrettet og kom og optog rapport. Forsikringsselskaber er underrettet.

Vi har siden haft mange møder med kredsen vedr. vand, hvor Anette og jeg til sidst fik lavet en prøveopstilling som repræsentanter fra Kommunen kom og forhånd godkendte, så nu venter vi bare på at det bliver den 28. maj kl. 16, hvor kommunen igen kommer og tager stikprøver på forskellige haver. Vi minder om at alle skal være til stede eller have afleveret en nøgle til bestyrelsen.

Så vi forhåbentlig kan få den sag ud af verden.

Vi har afholdt mange vintermøder med kredsen da vi igen har fået ikke mindre end 16 anmeldelser, på forskellige haver, herunder overbebyggelse, samt manglende godkendelse af bebyggelser, og ulovligt opført bebyggelser. Vi vender tilbage til overbebyggelse senere i punktet vedr. forslag, men kan oplyse at vi er stadig i dialog med Kredsen og kommunen vedr. dette.

Vi arbejder stadig ihærdigt sammen med kredsen på at få godkendt vores ansøgning om en bebyggelsesgrad på 10 % af grunden, dette har dog trukket unødigt langt ud, og derfor har vi i bestyrelsen henvendt os til et byrådsmedlem som pt. ugentlig rykker for svar.

Så er det med stor glæde at jeg kan oplyse jer om at vi nu også har en repræsentant i Kredsbestyrelsen, Anette blev nemlig valgt ind i kredsbestyrelsen på sidste generalforsamling, så derfor vil jeg nu overlade til Anette om at refererer fra den generalforsamling, dels fordi hun jo er den nærmeste til det, og dels fordi jeg ikke var til stede men på ferie.

Den 19. marts var jeg og Kirsten til generalforsamling i kredsen, Jørgen Frederiksen gik af som formand, i stedet blev Torben Juel Eriksen H/F Grøndal valgt som kredsformand for et år da Jørgen Frederiksen gik i utide, derudover blev fire bestyrelsesmedlemmer valgt ind, Bent Pedersen fra H/F Vedbæk, Jens Larsen H/F Nærum og omegn og Vibeke Behmann fra H/F Bernstorff og mig selv, vi erstatter Preben Bøgevald H/F Stadion, Peter Hoff H/F Lyngen, Eva Heller H/F Virumgård. Alle de afgående bestyrelsesmedlemmer var fra LTK, så var der ingen til at repræsenterer Haveforeningerne i LTK, så derfor besluttede jeg at stille op, og blev som sagt valgt.

Referater fra generalforsamlingen i kredsen og Su-møder findes på nok-kolonihave.dk

I forbindelse med beretningen, blev der spurgt om udluftningsrøret til vandtanken ikke fulgte med. Det gør det ikke. Det står for egen regning.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 5. Årsrapport/regnskab.

          Der blev bedt om man kunne adskille vand og haveleje til LTK ad, så man kan se hvad hver post koster. Kassereren svarede at det godt kan lade sig gøre.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 6. Godkendelse og evt. ændringer i husorden.

           Der skal ændres dato for generalforsamling. Søren L foreslog, da der ingen steder står vi skal holde hele jordfortovet, at kommunen over tog dette arbejde. Svaret er at vi ikke skal bekrige kommunen, vi vil jo gerne have vores ønsker opfyldt.

Husorden godkendt.

Ad. 7. Indkomne forslag.

          Forslag fra bestyrelsen:

          Forslag nr. 1: havelejen betales nu halvårlig ved personligt fremmøde og kontant. Betalingen foregår typisk første søndag i marts og ved sidste fælles pligtarbejde i september. For at undgå at kassereren skal passe på de mange penge indtil de kan komme i banken, og at havemedlemmerne kan få mulighed for at undgå at skulle hæve penge, Foreslår Bestyrelsen: At havelejen kan indbetales via netbank senest en uge før rettidig betalingsdag. Det sikrer, at kassereren, på betalingsdagen, ved hvem der allerede har betalt via netbank. Såfremt dette forslag vedtages på generalforsamlingen, skal det tilføjes i husordenen.

Det blev enstemmigt vedtaget.

          Forslag nr. 2: Drøftelse og beslutning af handlingsplan i forhold til overbebyggelse i H/F Bredely.

Bestyrelsen har aftalt med Kredsen at alle får udleveret et brev om opmåling af al bebyggelse på havelod. I første omgang skal kommunen have opmålingerne på de 16 anmeldte haver, for dispensation, men det er ikke det vi ønsker, vi vil have alle haver lovliggjort. Der arbejdes også på at få de 10 % bebyggelse, men sagen ligger i Teknik og Miljø. Havernes gennemsnits størrelsen er 350 m².

         Forslag fra Søren Theis.

         Portoen er dyr. Så derfor vil jeg i denne vores så digitaliserede verden foreslå at bestyrelsen prøver at indhente så mange e-mailadresser som det er muligt. Således at breve og øvrige meddelelser kan sendes portofrit pr. mail. Jeg er klar over at der er medlemmer der ikke har en e-mail adresse eller ikke ønsker breve ad den vej. Det skal selvfølgeligt respekteres.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 8. valg af formand.

           Dorthe Bøgelund Frisch ønskede genvalg, og blev enstemmig valgt.

Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

          Ib Heidemann og Kirsten Hvidt ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Der blev foreslået Steffen Hørlyck og Anne-Mette Samsø Jensen fra bestyrelsen side, de blev valgt uden modkandidater, den ene for 1 år, og den anden for 2 år.

Da Anne-Mette var 1. suppleant skal der ny der. 2. suppleant Bob Gibson ønsker genvalg og rykker op som 1 suppleant. Ny 2 suppleant blev Vibeke Heidemann.

Ad.10. Valg af Revisorer.

            På valg er Bent Rasmussen som blev genvalgt.

Da Steffen Hørlyck var den anden revisor men nu er trådt ind i bestyrelsen, skal der vælges en ny for 1 år. Bestyrelsen foreslår Anne Erner, som blev enstemmigt valgt. Som revisor suppleant blev Annette Rasmussen genvalgt.

Ad. 11.Valg af ansvarlig for Fælleshuset.

            Søren Theis blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Ad. 12. Haveforhold.

            Fællespligtarbejdet går godt, alle yder en god indsats, især ved sidste fællespligt hvor vi manglede 8 haver. Når det er sagt så har vi i løbet af sidste havesæson modtaget en del klager fra første havegang over at ikke alle på havegangen lægger den fornødne tid og energi i arbejdet. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at tale sammen om tilrettelæggelse af arbejdet, således at i alle yder nogenlunde den samme indsats.

Da det er kommet os for øre at nogen er i tvivl om hvad man skal lave på pligtarbejde, skal vi henvise til Husorden, hvor det står nøje beskrevet.

Vi vil snarrest forsøge at flytte hækken på siden af huset, således at vores skraldecontainere kan stå der, da der jo ikke længere er plads pga. udslagsvasken. Det betyder jo så at der ikke længere vil være mulighed for gennemgang på siden af huset ud mod Bredebovej. I den forbindelse mangler vi nogle frivillige til at hjælpe med at flytte hækken og få lagt fliser som containerne kan stå på.

Vi har været i kontakt med kommunen og de kommer og udskifter alle punkterede ruder i fælleshuset.

Vi lovede sidste år at finde ud af i hvilket tidsrum vores låger skal være åbne for offentligheden, det skal de alle dage mellem kl. 8.00 og til kl. 21.00.

Vi skal igen i år gøre opmærksom på at det ikke er lovligt at overnatte i vores kolonihaver, vi forsøger benhårdt at få gennemført en bebyggelsesgrad på 10% af grunden, så fremmer det ikke vores sag at vi ikke overholder reglerne fra kommunen.

Vi skal bede jer alle om at opmåle jeres hus, skur, drivhus og overdækkede terrasser, dette er fordi der igen er anmeldt 16 haver for dels ulovlig opførte huse, skurer og drivhuse samt overdækkede terrasser. Kommunen vil efter et møde med Kredsen d. 3. marts 2015, se velvillig på ansøgninger om dispensationer, såfremt vi kan dokumenterer at alle har opmålt deres bebyggelser. Vi vil ikke være med til at det kun er de 16 anmeldte der får dispensation, det skal gælde alle. Derfor beder vi jer inden i forlader lokalet tage et brev, det ligger på disken.

Påtale fra formanden: Søren Lykke køre ikke affald væk uden forudgående aftale. Søren svarede at han kun køre det der står efter det ugentlige pligtarbejde.

Der blev foreslået at man på den sidste fælles pligtarbejde udbedrede større ting, evt. petanquebanen.

Ad. 13. Eventuelt.

            Der blev foreslået at man bruger de blå beholdere til at samle regnvand i.

Fra formanden: Nu vil vi takke Kirsten for trofast at have udført bestyrelsesarbejde for vores haveforening igennem de sidste 20 år, det har du gjort ufortrødent og altid været villig til at påtage dig div. opgaver nogen sjovere end andre, men du har gjort det og det vil vi sige dig stor tak for, så vi håber at du kan hygge dig lidt med denne kurv.

Vi skal også sige farvel til Ib, du har ud over bestyrelsesarbejdet, ufortrødent stillet op til div. reparations opgaver og div. indkøb for haveforeningen sammen med Dan i de 11 år du har siddet i bestyrelsen. Det skal du have stor for, vi håber at du kan hygge dig med denne kurv sammen med din kone.

I har begge tilkendegivet at I stadig stiller jer til rådighed for at deltage i frivilligt arbejde for haveforeningen, det er vi rigtig glade for.

Nu er så bare tilbage at ønske alle en god sommer.

 

Referent:   Kirsten Hvidt Jensen.

 

 

_______________________________________________________

      Dirigent.    Karsten Christiansen.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

  Formand.  Dorthe Bøgelund Frisch.         Næstformand.   Anette Theis.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 Kasserer.   Lis Hansen.                        Bestyrelsesmedl.  Ib Heidemand.

 

 

 

 

_______________________________________________

 Sekretær.  Kirsten Hvidt Jensen.


.