Husorden

ORDENSREGLER FOR BREDELY HF

Revideret maj 2021

Indmeldelsesgebyrer, leje og kontingent
Ved optagelse som nyt medlem betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,00 til H/F Bredely. Derudover betales et engangsbeløb på kr. 1.400,00 til fælleshuset.
Sammen med betalingen af lejen opkræves et kontingent til haveforeningen. Kontingentets størrelse fastsættes til enhver tid af bestyrelsen efter foreningens behov.
Leje og kontingent indbetales halvårligt til foreningens kasserer og forfalder til betaling hver marts og september, der udsendes mail til medlemmerne om betalingsoplysninger i februar måned.
Henstand kan imødekommes i tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller anden særlig årsag. Anmodning herom fremsættes overfor bestyrelsen.
Fremleje af haven er ikke tilladt.


Bygninger
Bygninger må kun opføres på et af bestyrelsen/LTK godkendt sted i haven og må ikke benyttes til fast beboelse eller overnatning. Husene skal have et udseende, der matcher det generelle udseende i foreningen og må ikke være større end 20 m2 i grundareal og 3 m til tagryg og de må kun være i 1 plan.
Ved renovering af eksisterende huse og udbygninger skal bestyrelsen underrettes og godkende forslaget, inden renovering igangsættes.
Ved nybyggeri skal bestyrelses have en tegning med målestok forholdet 1:100 og skal desuden indehold målsat skitse med afstand til skel og andre bygninger, som skal være mindst 2,5m . Bestyrelsen skal ift. Lejekontraktens retningslinjer godkende byggeriet, inden byggeriet påbegyndes. Tegninger af byggeriet skal forinden være godkendt af
skovmyndighederne.
Drivhuse må ikke overstige 10 m2 i grundareal og 2 m i højden.


Ved salg
Alle huse skal ved salg og arv lovliggøres, inden vurdering kan foretages, prisen for en vurdering er pt. kr. 1200,00. som skal betales kontant på vurderingsdagen direkte til vurderingsudvalget.

Almindelige ordensregler
Det påhviler ethvert medlem at holde god orden på og udenfor sit jordstykke. Imellem haverne må kun plantes hæk, der har en højde af 150 cm. Ved større højde, skal der være enighed mellem de 2 haveejere. Æbleespaliere må være 225 cm i nyklippet tilstand. Højde på hæk mod gangstien må max være 130 cm. Pigtråd må ikke anvendes.
Låger skal opsættes og kunne åbnes indad. Der må ikke henkastes haveaffald udenfor foreningens område. Det er et hvert medlems pligt at renholde sit jordstykke.
Der må ikke holdes geder, kaniner, høns eller andet fjerkræ i haverne, ligesom der ikke må forefindes bistader i haverne.
Ifølge brandvedtægterne er det strengt forbudt at afbrænde haveaffald og lign. i haverne. Der må heller ikke være åbne ildsteder og bål. Dette gælder dog ikke grill og bålfade med rist.
Fra 1. maj til 1. oktober er det forbudt at bruge motoriseret værktøj søndag efter kl. 12.00.
Flagstænger må ikke være længere end de kan ligge ned på haveloddet.
Dæmp radioen af hensyn til naboerne.
Cykling og knallertkørsel på havegangene er ikke tilladt.

Fællesarbejde
Ifølge kontrakten med Lyngby-Taarbæk kommune påhviler det medlemmerne i fællesskab at sørge for, at fællesarealet i haveområdet altid er i pæn og ordentlig stand.
Alle foreningens medlemmer er pligtige til efter bestyrelsens retningslinjer i fællesskab og efter tur at udføre arbejde på fællesområdet.
Almindeligt fællesarbejde udføres på skift i hold af 4 haver sammen i weekenderne i havesæsonen. Datoerne meldes ud af bestyrelsen ved sæsonens begyndelse.
Almindeligt fællesarbejde udføres i tiden fra fredag kl. 8.00 og skal være afsluttet søndag kl. 12.00.
Medlemmerne kan indenfor dette tidsrum indbyrdes aftale, hvornår arbejdet udføres og hvorledes de fordeler arbejdet mellem sig.
Hver have stiller med en person. Hvis der er flere medlemmer i en have, må man godt stille med flere, men det er ikke et krav.
For udeblivelse fra almindeligt fællesarbejde uden aftale, betales en bøde på kr. 500,00.
Bøden kan reguleres af den til enhver tid siddende bestyrelse. Hvis et medlem gentagne gange udebliver fordobles beløbet. Ved udeblivelse fra fællesarbejde, betales en bøde på kr. 500,00. Man kan dog undgå bøden, hvis der foreligger en gyldig grund, såsom sygdom eller lign., dog kan bestyrelsen gemme et stykke arbejde til dem der udebliver, selv om der er betalt bøde. Bødens størrelsen vedtages af den til enhver tid siddende
bestyrelse.

Almindeligt fællesarbejde omfatter:
• Det store bed langs med skoven renses for ukrudt.
• Plænen bagved have 12 slås og rives.
• Gangareal ved cykelskur ved have nr. 6 til og med arealet ned til have 25, renses for ukrudt og rives.
• Areal ved fælleshus, plænen slås, fliserne fejes, arealet rundt om huset renses og rives.
• Bedet mod Bredebovej og bed mod have 8 renses for ukrudt.
Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde for alle haver ved sæsonens begyndelse og afslutning. Bestyrelsen har forinden udstukket hvilke opgaver, der skal løses. Opgaverne fordeles ved dagens begyndelse blandt de fremmødte.


Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes hvert år den første søndag i maj måned.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre, at forslagsstiller alene eller 5 medlemmer begærer/ønsker skriftlig afstemning. En have er lig med en stemme.
Foruden de i vedtægterne beskrevne punkter indeholder dagsordenen et fast punkt om:
• Havehold

Bestyrelsen
Bestyrelsens arbejde med tilsyn, henvendelser til de enkelte medlemmer og henstillinger om forhold vedrørende vedligeholdelse etc. fordeles blandt bestyrelsens medlemmer efter indbyrdes aftale. Enhver sådan henvendelse fra et bestyrelsesmedlem skal af medlemmerne betragtes og respekteres som en henvendelse fra den samlede bestyrelse.
Formanden er bemyndiget til efter samråd med bestyrelsen at indgå aftaler på bestyrelsens vegne. Næstformanden varetager efter aftale med formanden dennes forpligtigelser under dennes fravær.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte denne finder det påkrævet, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer overfor formanden fremsætter ønske herom.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en sekretær, der tager referat over såvel bestyrelsens møder som over generalforsamlingen. Referatet skal tilføres oplysninger om de sager der behandles, de beslutninger der træffes og de valg, der finder sted.


Regnskab
Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer, hvis valgperiode udløber skiftevis hvert 2. år.
Formanden kan, uden bestyrelsens godkendelse, disponere over max kr. 3.000,00.


Eksklusion
Vedtægterne og husordenen er ubetinget gældende for foreningens medlemmer. Et medlem, der overtræder vedtægterne, reglerne i husordenen eller bestemmelser i øvrigt, som er godkendt af foreningens organer, kan af bestyrelsen ekskluderes. Dog skal
der på førstkommende generalforsamling orienteres om årsagen.